Salg & levering

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for KVC Vinduer ApS

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende ved ethvert salg fra Kruså Vinduescenter, (herefter kaldes KVC). Uanset modstående eller afvigende  bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1.0 Tilbud  og accept

1.1 Tilbud, såvel mundtlige som skriftlige bortfalder, såfremt overensstemmende skriftlig accept  ikke er KVC. I hænde inden 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Ethvert tilbud er afgivet i forbehold for mellemsalg. Efter accept fra køber og ordrebekræftelse fra KVC kan ordren ikke annulleres, medmindre andet er skriftlig aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.
1.2 Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra KVCs side er bindende på de i ordrebekræftelsen indeholdende   betingelser. Øvrige aftaler er først bindende når de er skriftligt bekræftede af KVC.

2.0 Priser  og levering

2.2 Alt salg sker den pris, som fremgår af tilbuddet og ordrebekræftelsen.. Alle Priser er ab KVC ekskl. Levering.
2.2 Levering sker på købers  regning og ansvar. KVC vælger frit transportmiddel.

3.0 Betaling

3.1 Ordrer under 5000,00 Kr. betales netto kontant ved bestilling  På ordrer over 5000,00 kr. kræves en udbetaling på 20% af ordresumme  eller en bankgaranti på hele beløbet.
3.2 Det fakturerede beløb skal erlægges netto kontant ved afhentning eller inden levering, medmindre der truffet skriftlig aftale om kredit.
3.3 Betaler køber ikke  til aftalt tid, er KVC berettiget til at kræve morarenter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.
3.4 Køber kan ikke modregne eller tilbagebeholde betaling på grund af modkrav eller reklamation af den leverede vare.
3.5 Det solgte forbliver KVCs ejendom indtil hele købesummen og omkostninger er betalt.

4.0 Mangler

4.1 Køber skal straks, når varen er modtaget og inden varen tages i brug eller monteres foretage fornøden undersøgelse af denne.
4.2 Hvis køber opdager mangel skal han straks og senest 8 dage efter at manglen burde være opdaget give KVC skriftlig meddelelse herom og anføre hvori manglen består.
4.3 Efter KVCs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller blive omleveret for den del af varen  hvori køber dokumenterer at manglen består. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab.
4.4 KVCs ansvar for mangler på vinduer og døre  ophører 5 år efter afleveringen.  For varer til mellemsalg og lager dog senest 6 år.